MR. AFIQ

LOT 69, KAMPUNG PULAU MELAKA BABONG
16150 KOTA BHARU
KELANTAN

012-986 4747